Regulamin Sesji Studenckiej w ramach konferencji Percutaneous Interventions in Krakow (PINC):

1/ Sesja studencka PINC ("Sesja") to przegląd osiągnięć naukowych studentów medycyny, którzy prowadzą badania naukowe w zakresie układu sercowo-naczyniowego.
2/ Sesja odbędzie się w dniu 9 maja 2024.
3/ Oficjalnym językiem podczas Sesji jest polski.
4/ Autorami referatów wygłoszonych podczas Sesji mogą być wyłącznie studenci medycyny.
5/ Zgłoszone abstrakty w języku polskim powinny zawierać wstęp, cel badania, materiały i metody, wyniki oraz wnioski. Objętość pracy nie powinna przekroczyć 2 500 znaków wraz z odstępami. Abstrakt może zawierać 1 wykres lub tabelę.
6/ Zgłoszone prace należy przesyłać do dnia 29 kwietnia r. w formacie doc lub docx na adres mailowy: office@pinc.pl (Temat: Sesja studencka).
7/ Przesłane streszczenia nie powinny reprezentować materiału przedstawionego na poprzednich sesjach studenckich na warsztatach PINC.
8/ Wystąpienie Autora nie może przekraczać 8 minut.
9/ Wszystkie nadesłane streszczenia będą recenzowane i oceniane przez trzech starszych pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
10/ Przy ocenie prezentacji brane pod uwagę będą zarówno treść merytoryczna, jak i sposób prezentowania.
11/ Organizator powiadomi Autorów o wynikach kwalifikacji prac do dnia 2 maja br. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu.
12/ Aktywne i bierne uczestnictwo w Sesji jest bezpłatne.
13/ Autor wysyłając Zgłoszenie jednocześnie akceptuje treść niniejszego regulaminu.